Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET LEGISLATIU 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior

Objecte: Adequar diverses normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (DSMI). Modifica les següents normes:

 • Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
 • Llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya.
 • Llei 9/1995, del 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural
 • Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica.
 • Llei 2/1997, de 3 d'abril, de serveis funeraris.
 • Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.
 • Text refós sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març.
 • Llei 8/1994, de 25 de maig, d'activitats firals.
 • Llei 9/2000, del 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.
 • Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.
 • Llei 12/2001, de 13 de juliol, de creació del Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya.
 • Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de Catalunya.
 • Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial.

Data en què entra en vigor: Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

  Publicació oficial: DOGC núm.  5729, de 6 d'octubre de 2010.

 (Trobareu  el resum d'aquest Decret legislatiu i l'enllaç a través de la  URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)